vntntc trang 252

VIỆT-NAM THI-NHÂN TIỀN-CHIẾN                   NGUYỄN TẤN LONG                                              Trang 252


Tác-phẩm của ông gồm có :
  • Chưa đọng (thơ trữ-tình), xuất-bản năm 1954.
  • Chuyện đất thiêng ( viết để sánh với quyển sách Légende des terres sereines của Phạm Khiêm), xuất-bản năm 1958.
Hai tác-phẩm trên lẻ ra được xuất-bản trước thời-kỳ tiền-chiến, nhưng thực-dân Pháp không cho phép vì ông hoạt-động chính-tr.
  • Vần thơ Tiên-hội, xuất-bản năm 1955.
  • Màu thời-gian, xuất-bản năm 1956.
  • Vần thơ cổ-kính, xuất-bản năm 1961
Ba tác-phẩm sau này sáng-tác sau thời-kỳn 1945.
Ngoài ra Hoa-sơn Phạm đình Bách hiện đã hoàn-thành nhiều bộ sáchÔng định sẽ in ra trước thi-phẩm Chinh Nam, gồm 100 bài đường-thi sáng-tác từ năm 1945 đến nay. Tác-gỉa nghĩ với tập Chinh Nam sẽ đóng-góp ích-lợi cho văn-học hơn tập Vầng thơ cổ-kính vì nội-dung phản-ảnh được tình trạng nước nhà trong những năm tao-loạn.
Năm 1968, Phạm đình Bách, mà cuộc đời là cả một dòng chiến-đấu liên-tục, đã bị chết thảm-thương trong biến-cố xuân Mậu-thân và được an-táng tại Đà-nẳng.

***

"Xin hai ông Thanh-Tịnh và Phạm đình Bách cho biết điạ chỉ để chúng tôi gởi tặng báo và mandat."
Trên đây là lời ghi-chú dưới hai thi bản được đăng trên Hà-nội báo số 5 ra ngày 5-2- 1936 để nhắn tin hai thi-sĩ đã chiếm giải nhất về cuộc thi thơ tháng Hai do báo ấy tổ-chức.
Đọc hai tác-phẩm và lời ghi-chú, chúng tôi thấy như sau: hai thi-sĩ đều chiếm giải nhất đồng hạng. Xét theo thứ-tự trong ghi chú, tên Thanh-Tịnh đặt trước, tên Phạm đình Bách sau, nhưng ở vị-trí đăng thơ, thi-bản Từ đấy của Phạm đình Bách trước, Lời cuối cùng của Thanh-Tịnh sau.
Comments