Việt-nam

Thi-nhân Tiền-chiến

Tác-giả : Nguyễn tấn Long 

Quyển Hạ

Sống Mới Xuất Bản

Phạm ngũ Lão - Sài-gòn

In xong tại Miền Nam ngày 20 tháng 1 năm 1969

                                             ***                                              

Chương giới-thiệu thi-sĩ Hoa sơn Phạm đình Bách 

từ trang 251 đến trang 267
                                                                 Xem trang  sau