Thu hoài


Trăng vừa qua núi, biết thăm ai.

Vợ bữa phương đông, lại bữa đoài.

Giặc đến bốn phương sầu tử-biệt,

Người tan mấy nẻo hận sinh-lai.

Sông Tiên bao độ thương mình cúc,

Núi Nhón đòi phen tủi vóc mai.

Từ thuở chiến-khu thưa bóng nhạn,

Canh trường mài lệ chép thư-trai.Home                        Muc luc

                                                                              

 Thất-thủ


Một bữa Trường-an bị vết nhơ,

Sông sâu núi thẳm cũng đen mờ.

Người về ngả phố tiêu-điều cảnh,

Sầu lại cung-môn phẵng-lặng tờ.

Nước cũ ngậm-ngùi trông áo mới,

Quyên già thoi-thóp khóc con thơ.

Bốn phương từ đấy, nghe chinh-chiến,

Máu đỏ hoen hồng, đượm phiếm tơ.