NHẠC

    Tình yêu chng để phai màu thời-gian

                                                        Thơ Hoa-sơn: " Chiếc áo xi-ta"

                                                    Phổ nhạc :Trần huỳnh Châu 

Hai thế-hệ khác nhau, thầy bị giam trước (1950), trò bị giam sau(1975) nhưng đều là nạn-nhân của bạo-quyền cộng-sản.....Tôi phổ nhạc bài thơ nầy, hát nhỏ trong tù. Dù hoàn-cảnh nào cũng giữ niềm-tin vào tương-lai và tình-yêu chan-chứa”

                                                Lời người phổ-nhạc.

THƠ

Thơ là hơi thở của Hoa-sơn. 

Ông  thường ngâm thơ khi làm việc, 

với giọng ngâm run run truyền cảm đã đi vào tâm hồn các con.

Những bài thơ sau đây thường được ông ưa thích.