• - M
ột số bài thơ còn lưu được từ hai tập thơ:
                     + Màu thời gian và 
Vần Thơ Tiên Hội