Home‎ > ‎Muc luc VTCK‎ > ‎

Thu hoài

 Thu hoài


Trăng vừa qua núi biết thăm ai,

Bèo nổi, mây trôi, nước chảy hoài.

Giặc đến bốn phương sầu tử-biệt,

Người tan mấy nẻo hận sinh-lai.

Sông Tiên, bao độ thương mình cúc,

Núi Nhón đòi phen tủi vóc mai.

Từ thuở chiến-khu thưa bóng nhạn,

Canh trường mài lệ chép thư-trai.


*************************

Viết vào năm 1946 lúc mới có chiến-tranh. Tôi tản-cư về Tiên-phước, Quảng-nam.


   Home                                            Muc luc


 Xuân cảm


Oanh thề én thốt báo tân-hôn,

Ngỏ vắng xuân sang tuổi chất dồn.

Binh lửa mười năm, tan gối mộng,

Nước non một phút, hóa dâu cồn.

Thành xưa vật biến, hoa còn nở,

Lối cũ sao dời, xác vẫn chôn.

Trù-trướng năm canh, người một bóng,

Đứng ngồi chưa tiện dưới viên-môn

Xem trang sau


Comments