Khâm-thiên-đài tức cảnh


Khâm-thiên tìm mãi lúc dư-nhàn,

Chẳng thấy đài xưa, thấy cỏ hoang.

Mái phượng vời trông: thành một góc,

Sân rồng hồi-tưởng: miếu ba gian.

Núi sông vẫn đượm tình ngư-thủy,

Trăng gió khôn phai nghĩa đá-vàng.

Lặng-lẽ hoa chiều rời bến cũ,

Nhìn xem mây nước vẫn Trường-an.


*******************

Đài này lúc trước ở trên Hoàng-thành Huế về phía tây-nam     Home                                 Muc luc 


 Xuân tứ


Xuân nhật ngồi xem mấy truyện nho,

Người đem ta uống rượu lưng-bồ.

Tay tuy nương lấy bình cam-tửu,

Dạ vẫn ghi hoài nghĩa cố-đô.

Lộc nước mấy phen hương phấn đượm,

Phúc nhà muôn thuở gấm son tô.

Dạ-quang nâng chén mừng tân-chủ,

Lệ ứa đôi hàng chảy nhấp-nhô.


*********************

Viết vào năm 1949, trong vùng Cọng-sản
Xem trang sau