Đổi mùa


Thu về trên lá liểu..

Đình chiến vẫn cơn mơ.

Lưng đèo tháp gác triền-miên ngủ,

Nẻo vắng đồn hoang, nhện kéo tơ.

Giữa phố nhà nghiêng còn gượng-gạo,

Mấy hàng lũy sắt đứng trơ-vơ.

Thời xưa chinh-chiến, hoa người rụng,

Nay lại chiều thu gió ỡm-ờ.

Vài đóa ti-gôn vừa chớm nở,

Điểm đầu lô cốt tỏa hương thơ.

Cô em ra đứng bên thềm vắng,

Nhìn bóng tang-thương, dạ thẩn-thờ.


************************

Năm 1955, vết tích của chiến-tranh vẫn còn sót lại.


                Home                                       Muc luc Thu tác


Khói lên nghi-ngút, nắng băng miền,

Chim Việt giang-hồ lướt hải-biên.

Trước ngõ hoàng-hoa sầu thụy-vũ,

Bên trời lô-cốt điểm sơn-xuyên.

Một vùng đất khách màu hoang-tịch,

Ba nếp lầu Tây dáng thảo-hiền.

Nghĩ lại Trường-an thêm ngán nỗi,

Mây về bến Cội, nhớ hoa-niên.


        Xem trang sau