đóng góp ý kiến


L
ưu-cảo “Chiến-sĩ sông Thu” và các tập thơ của Hoa sơn ra mắt được độc-gỉa bốn-phương là nhờ có sự góp-sức của nhiều người. Gia-đình Hoa sơn xin chân-thành cảm-ơn:
  • Họa-sĩ Vũ Hối với bức thư-họa bìa “Chiến-sĩ sông Thu”.
  • Ông Trần huỳnh Châu với ca-khúc: “tình yêu chẳng để phai màu thời-gian” phổ nhạc từ bài thơ “Chiếc áo xi-ta”
  • Ông Nguyễn Tùng (Canada) đã giúp phần hoà-âm ca-khúc trên.
  • Ca-sĩ Hồng Nhung (Canada) với giọng ca truyền-cảm đã đưa lời thơ ý nhạc thấm sâu vào lòng người nghe.
  • Ông Đoàn ngọc Đa ( California).
  • Nữ nghệ-sĩ Bích-Thuận (California) đã diễn-ngâm những bài thơ Hoa-sơn thường ưa thích.

  • Vicky Minhtu Phạm, thế-hệ thứ hai, với thời-gian, sự sáng-tạo và nhiệt-tình đã trình-bày, thiết-kế website nầy.

Hoa sơn đã bỏ ra gần mười năm để sưu-tập và làm sống lại qua văn thơ lòng can-đãm và đức hy-sinh của các nhà cách-mạng thời Nghĩa-hội, Duy Tân. Tổ-quốc đang gặp lúc hiểm-nguy, bảo-tồn và phát-huy chí-hướng của các bậc anh-hùng là việc đáng làm. 

Gia-đình Hoa sơn rất mong được đón nhận những đóng-góp để bổ-sung, hiệu-đính các tài-liệu hoặc những bài viết về các nhà cách-mệnh đã hy-sinh để bảo-vệ tổ-quốc trước sự xâm-lược của thực-dân hoặc của chủ-nghĩa ngoại-lai.

Mọi liên-lạc xin gởi về :            giaolưu.hoasơn@gmail.com

                                      

đóng góp ý kiến
                                                                         Về Home